ilość: 0, cena: 0.00zł
Wybierz branżę...
           Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Regulamin
Regulamin 

Regulamin sklepu internetowego AQUAPLAST

Sklep internetowy AQUAPLAST , działający pod adresem www.sklep.aquaplast.pl ,biuro@aquaplast.pl prowadzony jest przez:

Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa
AQUAPLAST Sp.z o.o
Podrzecze 80
33-386 Podegrodzie
NIP: 734 -28 - 49 - 305

Słowniczek:

 • Sklep - działający pod adresem www.sklep.aquaplast.pl serwis internetowy, prowadzony przez Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa AQUAPLAST Sp.z o.o za pośrednictwem którego zawierane są umowy pomiędzy Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa AQUAPLAST Sp.z o.o a użytkownikiem serwisu;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas potrzebny na skompletowanie przez Sklep zamówienie, przygotowania towaru do osobistego odbioru przez Klienta lub też przekazania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy oraz dostarczenie zamówienia do Klienta;
 • Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta w Sklepie;
 • Konto klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, zawierająca historię zamówień oraz dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności internetowej
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.aquaplast.pl
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta w Sklepie;
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  www.sklep.aquaplast.pl  , 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze spółką prowadzącą Sklep.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  1. Zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego treść
  2. Wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych na potrzeby zawartej umowy.
  3. Dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, ich ilości i parametrów
  4. Dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  5. Dokonać wyboru sposobu płatności.
  6. Jeżeli przedmiot zamówienia nie jest dostępny Sklep ma prawo od umowy odstąpić zawiadamiając o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zwracając całą uiszczoną przez Klienta sumę pieniężną.
  7. Postanowienie powyższe stosuje się również w przypadku częściowej niemożliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na niedostępność produktu. W takim wypadku Klient ma prawo od umowy odstąpić w całości.
  8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Promocje obowiązują do czasu wyczerpania zapasów.
 1. Zmiany w zamówieniach.
  1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w Sklepie. Uprawnienie to nie narusza innych uprawnień klienta wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22. poz. 271, ze zm.).

Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem:

Artur Skoczeń, e-mail:  biuro@aquaplast.pl   telefon: 18 446 36 22

 1. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. cena dostawy doliczana jest do zamówienia po wybraniu przez Klienta odpowiedniej opcji w momencie składania zamówienia.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Realizacja powyższego uprawnienia nie narusza cen i warunków obowiązujących w odniesieniu do zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmiany. Zmiany nie obowiązują z mocą wsteczną.
  4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 1. Czas realizacji zamówienia. Wysyłka, odbiór osobisty.
  1. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
  2. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Termin dostawy kurierem wynosi w zależności od lokalizacji 24-48 godzin.
  3. Klient ma również możliwość bezpłatnego odbioru osobistego zamówionego towaru pod adresem: Gołkowice Dolne 135A, 33-388 Gołkowice
  4. Sklep zaleca, aby Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 1. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. Płatność przy odbiorze. Możliwa przy odbiorze osobistym, bądź w przypadku wysłania przesyłki kurierskiej za pobraniem do rąk kuriera. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje bezpośrednio po zakończeniu procesu składania zamówienia.
  2. Przelew tradycyjny. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
  3. Przelew elektroniczny. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności
 1. Reklamacje.
  1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Uprawnienie to nie wyłączą, nie ogranicza ani zawiesza uprawnień Klienta wynikającej z niezgodności towaru z umową.
  2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od dnia jej wykrycia.Termin dwuletni biegnie na nowo w razie wymiany towaru. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką na adres: AQUAPLAST - Gołkowice Dolne 135A, 33-388 Gołkowice. W miarę możliwość prosimy o podanie numeru zamówienia jak również - w miarę możliwości - dołączenie wypełnionego arkusza reklamacyjnego.
  4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
  5.  W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie doprowadzony  do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
  6. W braku możliwości zadośćuczynienia roszczeniu klienta z przyczyn wymienionych w zdaniu poprzednim albo jeśli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy składając spółce pisemne oświadczenie. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  2. Zwracany towar należy odsyłać wraz z wypełnioną na odwrocie częścią "zwrot".
 1. Zwrot należności Klientom.
 1.  
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub przekazem pieniężnym na adres Klienta. Klient ma możliwość wyboru formy zwrotu.
 1. Dane osobowe.
  1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Składając w procedurze zamawiania towaru oświadczenia, iż wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa AQUAPLAST Sp.zo.o Podrzecze 80 33-386 Podegrodzie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
  4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 1. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa AQUAPLAST Sp.zo.o Podrzecze 80 33-386 Podegrodzie,
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, chyba że okoliczności te wynikają z winy Sklepu.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych przy logowaniu do Sklepu.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności, polegających na nieudostępnianiu loginu i hasła osobom trzecim.
  5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.). Postanowienie niniejsze nie powoduje pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2013r.
  8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu związanych ze zmianą sposobu prowadzenia działalności oraz stanu prawnego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.aquaplast.pl . Klient ma w takim wypadku prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmiany Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Kontynuuj Zakupy
 
 
         
  Informacje o firmie
Aktualne promocje
Kontakt
Koszty dostawy
Formy płatności
Gwarancja i zwroty
Jak kupować?
Regulamin
Bezpieczeństwo
Załóż nowe konto
Edytuj dane
Przypomnij hasło
© 2014 www.sklep.aquaplast.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.     Polityka Prywatności     Polityka Cookies Projektowanie stron www - iPolska.com.pl